Bouweconomie

Wij verzorgen al sinds vele jaren bouwkostenadviezen in opdracht van de Rijksoverheid, gemeenten, non-profit organisaties alsmede commerciële instellingen. De opdrachten zijn zeer uiteenlopend van aard en betreffen zowel nieuwbouw alsmede transformatie en herbestemming. De dienstverlening behelst betreft zowel het opstellen (budget)ramingen als het opstellen van getailleerde begrotingen. Wij zijn in veel gevallen gedurende het gehele ontwikkelingsproces van vastgoed betrokken en gedurende de schillende stadia worden geleidelijk aan meer gedetailleerde begrotingen opgesteld. Regelmatig dragen wij hierbij tevens zorg voor stichtings- c.q. investeringskostenberekeningen. Wij werken veelal overeenkomstig NEN 2699 “Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken”.

Haalbaarheidsonderzoeken

Met regelmaat worden wij gevraagd voor het uitvoeren van financiële haalbaarheidsonderzoeken. De financiële haalbaarheid wordt herbij onderzocht en inzichtelijk gemaakt door middel van berekening van de bouw- en investeringskosten alsmede de berekening van de beleggingswaarde en bepaling van de residuele grondwaarde.